برچسب : بورس به زبان ساده

6

فرصت ها تکرار نشدنی اند...   jQuery("#demo_countdowner").TimeCircles({ "animation": "smooth", "bg_width": 0.2, "fg_width": 0.043333333333333335, "circle_bg_color": "#E2E2E2", "time": { "Days": { "text": "روز", "color": "#ff3333", "show": 1 }, "Hours": { "text": "ساعت", "color": "#ff3333", "show": 1 }, "Minutes": { "text": "دقیقه", "color": "#ff3333", "show": 1 }, "Seconds": { "text": "ثانیه", "color": "#ff3333", "show": 1 } } });